Vásárlási feltételek


1. Általános szabályok

Ezen általános szerződési feltételek a vevő és az eladó kapcsolatát, tehát a GK-Telweb Impex Kft. (melynek székhelye: 3562 Onga, Kossuth Lajos utca 1/a., adószáma: 24764207-2-05, bejegyzésre került a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, mint Cégbíróság cégjegyzékében Cg. 05-09-026359 jegyzékszámmal, (a továbbiakban „Eladó“) és ügyfelei (a továbbiakban „Megrendelő“) között létrejött kereskedelmi kapcsolatot szabályozzák. Eltérő rendelkezés hiányában, ezen általános szerződési feltételek vonatkoznak a Eladó és az adott Megrendelő között megkötött minden adásvételi-szerződésre.
 

A szerződés mindenkori nyelve: magyar.
A megkötött szerződés, írásban kötött szerződésnek minősül, nem kerül iktatásra. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.

Az Eladó jogosult egyoldalúan megváltoztatni ezen általános szerződési feltételeket.

Egyéb rendelkezés, avagy szerződési feltétel érvényességéhez az Eladó mindenkori írásbeli hozzájárulása szükséges.

 

2. Ajánlat

Az Eladó termékei és árai bárki számára nyitott és elérhetők.

A termékfotók illusztrációk, a termékek illetve a színük esetlegesen eltérhetnek a fotón ábrázoltaktól.

Az internetes áruházban feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Az Eladó megjelentethet rövid lejáratú ajánlatokra vonatkozó akciókat (akciós ajánlatok), amelyek az akciós időtartama előtti és utáni áraktól eltérő árakat tartalmazhatnak. A rövid lejáratú ajánlat az internetes áruházban való megjelenéssel egy időben lép érvénybe, és csak a megjelenés időtartama alatt beérkező megrendelésekre érvényes.

Az internetes áruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Az áru végleges vételára az ÁFA-val növelt érték, mely adó a számlakiállítás napján hatályos jogszabályokban meghatározott adókulcs szerint kerül kiszámításra.

 

3. A vásárlási és szállítási feltételek létrejötte és hatálya

Jelen Vásárlási és Szállítási feltételek Megrendelő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő regisztrálja magát vagy pedig regisztráció nélkül rendelést ad le a TipTopékszer webáruházban.

A TipTopékszer webáruház (Eladó) semmilyen formában nem vállal felelősséget a Megrendelő által megadott hibás adatokból eredő téves teljesítésért. A név, cím, telefon és e-mail mezőket minden esetben ki kell tölteni, e nélkül a rendszer a rendelést nem tudja elfogadni. Az Eladó a regisztrációkor megadott személyes adatokat, e-mail címmel és jelszóval tárolja a későbbi azonosításhoz. Az azonosítók megadásával adataihoz bármikor hozzáférhet és módosíthatja azokat. A kiállított számlán található adatok utólag nem változtathatóak.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vásárlási és a Szállítási feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Vásárlási és Szállítási feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Vásárlási és a Szállítási feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a webáruház-szolgáltató a webáruház-szolgáltatást biztosítja.

4. Regisztráció

Az tiptopekszer.hu webáruházban regisztrált és nem regisztrált felhasználók is vásárolhatnak. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatok helyessége bármikor ellenőrizhető és módosítható jóváhagyás előtt.

Az első bejelentkezéshez szükséges jelszót a Felhasználó választja meg. Ez a jelszó a belépés után bármikor módosítható az ’Adatok módosítása’ menüpont alatt.

A TipTopékszer webáruház a megadott adatok tárolását, archiválását, és kezelését saját maga végzi és vállalja az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki, és szerverein biztonságosan tárolja.

A regisztráció során az Eladó a következő adatokat rögzíti a Megrendelőről: A Megrendelő azonosításához feltétlenül szükséges adatokat: a Megrendelő felhasználói neve, jelszava (egyirányúan elkódolva) és elektronikus levelezési címe, neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében az Eladó a következő adatokat bocsátja a szállító (futárszolgálat), illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

Megadott személyes adatait a Megrendelő a webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti.

A regisztráció törlését a Megrendelő az info@tiptopekszer.hu elektronikus levélcímen és a Tiptopékszer webáruház Kapcsolat felületén keresztül illetve az ügyfélszolgálat telefonszámán (+36-70/624-5742) kérheti.

 

5. A megrendelő jogai és kötelezettségei

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó). A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

Megrendelő jogosult a megrendelés után, de még a kiszállítás megelőző 24 órában a vásárlástól elállni. Ezen szándékát köteles e-mailben az info@tiptopekszer.hu e-mail címen jelezni.

A Megrendelőnek 14 napig jogában áll a megrendelt terméket az Eladó részére hiánytalanul lehetőség szerint az eredeti csomagolásában visszaküldeni. Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a visszaküldés költségei a Megrendelőt terhelik. Az elállásra vonatkozó igényét Megrendelő köteles e-mailben az info@tiptopekszer.hu e-mail címre lehetőség szerint írásban jelezni, telefonos, szóbeli is elfogadunk, viszont mindkét fél érdekeit figyelembe véve javasoljuk ezek írásbeli megerősítését. Az "Eladó" köteles az áru ellenértékét a jogszabályokban meghatározott 14 napon belül visszajuttatni a Megrendelőnek, az általa megadott bankszámlaszámra, viszont az "Eladó" fenntartja a jogot az összeg visszatartására, amíg hitelt érdemlően nem bizonyítható, hogy a termék visszaküldésre került vagy pedig annak visszaérkezéséig. A visszatérítés nem vonatkozik a visszajuttatás költségeire, melyeket a Megrendelőnek kell viselnie.

Amennyiben a visszajuttatott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését az Eladó követelheti a Megrendelőtől.


6. Jótállás, termékgarancia

 6.1Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja. Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 6.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 6.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

6.3. Jótállás

Termékeink a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján nem minősülnek tartós fogysztási cikknek, ezért a Felhasználó kizárólag csak a 6.1 és 6.2 pont alatt ismertetett jogaival élhet. 


7. Záró rendelkezések

A Megrendelő és az Eladó közötti szerződéses kapcsolatokat a Magyar Köztársaság jogrendje szabályozza, különösen az Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. a (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. Abban az esetben, ha jelen általános szerződési feltételek és a felek közötti létrejött szerződés tartama között ellentmondás keletkezik, a szerződés az irányadó.

A Megrendelő és az Eladó között felmerülő, megrendeléssel és adásvétellel kapcsolatos jogvita esetén a Tiptopekszer.hu, azaz a GK-Telweb-Impex Kft. székhelye szerinti, városi bíróság illetékes.

Jelen általános szerződési feltételek rendelkezések valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága ez nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát.

Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz az info@tiptopekszer.hu címen, illetve a 06-70/624-5742-es telefonszámon (munkanapokon 09:00-17:00 közötti időben).

Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az info@tiptopekszer.hu címen, valamint a 06-70/624-5742-es telefonszámon, viszont javasoljuk az írásban történő panaszbejelentést.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület; 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.; Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870;